• บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงาน การคัดเลือกนิสิต การเตรียมความพร้อม การนิเทศงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน Integrating knowledge studied in this curriculum to work in workplaces cooperate with faculty for managing systematic learning process mutually; work planning; selecting; preparing for working to students; visiting and advising students; performance evaluating for increasing skill of working

  Self enrolment: 277462 Cooperative Education (ภาคเรียนที่ 1 / 2558) Group 2
 • หลักการและการดำเนินการของโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โซ่อุปทานและแนวคิดการบริหารโซ่อุปทาน การประเมินความสามารถของโซ่อุปทาน การบริหารโซ่อุปทานทั่วโลก ความสัมพันธ์และผลกระทบของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

   Principles of logistics; logistics operations in business and industry sectors; supply chain and concepts of supply chain management; capability assessment of supply chain; global supply chain management; relation between logistics and supply chain management and its related functions; impacts of logistics and supply chain management on associated parties

  Self enrolment: 755241 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2/2557
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน ทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้แพร่หลายในสำนักงาน เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมนำเสนอผลงาน ซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารในองค์กร และโปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ และการเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

   Introduction of office application software; Skills in using a suite of office related applications such as wordprocessing, spreadsheet, presentation, database management system, organizational communication software, and other software of interests.; The appropriate software for the tasks to be performed.

  Self enrolment: 753208 การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในสำนักงาน 2/2557Self enrolment: 753208 การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในสำนักงาน 2/2557
 • ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการด้านโลจิสติกส์ วิธีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์ ระบบที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร การป้องกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

  Self enrolment: 755353 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ 1/2557
 • วิธี แนวคิดและบทบาทของกลยุทธ์ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การไหลเวียน ของพัสดุและสต็อก คลังสินค้าและการกระจายสินค้า กลยุทธ์การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการโซ่อุปทาน การจัดองค์กรและวางแผนสำหรับโซ่อุปทาน โลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับสากล แนวโน้มเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน

  Self enrolment: 755445 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ 1/2557
 • ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างแผน แผนงาน และโครงการ กระบวนการโครงการ การริเริ่มและเตรียมโครงการ การเขียนและจัดทำโครงการ การอนุมัติโครงการ การจัดองค์กรเพื่อบริหารโครงการ การอำนวยการและการกำกับติดตามโครงการ ภาวะผู้นำในการบริหารโครงการ การจัดการบุคลากรและงบประมาณของโครงการ

  Self enrolment: 756242 การวางแผนและการจัดการโครงการ 1/2557
 • ความหมาย รูปแบบและทฤษฎีการจัดการความรู้ การตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ ลักษณะและวิวัฒนาการของสังคมฐานความรู้ การประยุกต์หลักการจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

  Self enrolment: 751655 การจัดการความรู้สำหรับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 1/2557