รายวิชาทั้งหมด 
88822159 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (2/2560)Self enrolment
888414 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ (2/2560)Self enrolment
888333 ระบบปฏิบัติการสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1/2560Self enrolmentข้อมูล
888355 Software Metrics 2/2559Self enrolment
888414 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ 2/2559Self enrolment
888231 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2/2559 Self enrolment
888363 การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ 1/2559Self enrolmentข้อมูล
88811159 ทักษะพื้นฐานสำหรับวิทยาการสารสนเทศ 1/2559Self enrolmentข้อมูล
888322 วิศวกรรมความรู้และการจัดการความรู้ 2/2558Self enrolment
888111 อุปนิสัยทรงคุณค่าของวิศวกรซอฟต์แวร์ 1/2558Self enrolment
88834659 การบริหารจัดการระบบSelf enrolmentข้อมูล
88823459 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุSelf enrolmentข้อมูล
888418 สหกิจศึกษา 1/2558Self enrolmentข้อมูล
888131 Essential Skills Preparation in Informatics 1/2558Self enrolmentข้อมูล
888363 Software Testing and Quality Assurance 1/2557Self enrolmentข้อมูล
888103 Software Engineering Economics 2/2557Self enrolmentข้อมูล
888231 Software Engineering Approach to Human Computer Interaction 2/2557Self enrolmentข้อมูล