• การพูดเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จ การพัฒนาเนื้อหา ภาษา บุคลิกภาพและกลวิธีการพูด การพูดเพื่อวัตถุประสงค์และโอกาสต่าง ๆ การนำเสนอโครงการและผลงาน การใช้สื่อในการนำเสนอ

  Speaking for achievement; developing of material contents, language, personality, and speaking strategy; speaking for objectives and on various occasions; project and work presentation; use of media in presentations.

  Self enrolment: 228102 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ 1/2558 กลุ่ม 701
 • การพูดเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จ การพัฒนาเนื้อหา ภาษา บุคลิกภาพและกลวิธีการพูด การพูดเพื่อวัตถุประสงค์และโอกาสต่าง ๆ การนำเสนอโครงการและผลงาน การใช้สื่อในการนำเสนอ

  Speaking for achievement; developing of material contents, language, personality, and speaking strategy; speaking for objectives and on various occasions; project and work presentation; use of media in presentations.

  Self enrolment: 228102 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ 1/2558 กลุ่ม 504
 • การพูดเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จ การพัฒนาเนื้อหา ภาษา บุคลิกภาพและกลวิธีการพูด การพูดเพื่อวัตถุประสงค์และโอกาสต่าง ๆ การนำเสนอโครงการและผลงาน การใช้สื่อในการนำเสนอ

  Speaking for achievement; developing of material contents, language, personality, and speaking strategy; speaking for objectives and on various occasions; project and work presentation; use of media in presentations.

  Self enrolment: 228102 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ 2/2557
 • rapinchuchuen

  การพูดเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จ การพัฒนาเนื้อหา ภาษา บุคลิกภาพและกลวิธีการพูด การพูดเพื่อวัตถุประสงค์และโอกาสต่าง ๆ การนำเสนอโครงการและผลงาน การใช้สื่อในการนำเสนอ

  Speaking for achievement; developing of material contents, language, personality, and speaking strategy; speaking for objectives and on various occasions; project and work presentation; use of media in presentations.

  Self enrolment: rapinchuchuen