หน้า:  1  2  3  4  ()
รายวิชาทั้งหมด 
225385 Analytical Grammar 1/2017Self enrolmentข้อมูล
22218159 โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic English Structure) 1/2017Self enrolment
222251 English Language and Culture (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
222201 English for Humanities and Social Sciences (summer/2560)Self enrolment
668203 English for Business Summer/2559Self enrolment
226323 ภาษาฝรั่งเศสในการอภิปรายและการนำเสนอ (Discussion and Presentation in French) 2/2559Self enrolmentข้อมูล
222181 Basic English Structure (2/2016)Self enrolment
22218259 Grammatical Structure in Use 2/2559Self enrolment
222212 Creative Reading (2/2559)Self enrolmentข้อมูล
668203 English for Business 1/2559Self enrolment
225438 English for Domestic Tourism (1/2016)Self enrolmentข้อมูล
222211 Reading Techniques (1/2016)Self enrolmentข้อมูล
22218159 Basic English Structure โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น (1/2016)Self enrolmentข้อมูล
222251 English Language and Culture 1/2016Self enrolmentข้อมูล
224213 Reading in Business English (1/2016)Self enrolmentข้อมูล
222201 English for Humanities and Social Sciences 1/2559 (World English 2)Self enrolmentข้อมูล
222181 Basic English Structure (2558/summer)Self enrolmentข้อมูล
225373 English for Hotel (summer 2015)Self enrolment
225476 English for Tourism Industry (2/2015)Self enrolmentข้อมูล
224221 English Writing for Business Communication (2/2015)Self enrolmentข้อมูล