• ความหมาย คำนิยาม ขอบเขต ระเบียบวิธี หลักการ และทฤษฎีของสังคมวิทยา แนวคิดการกำเนิดสังคมและวัฒนธรรม การจัดระเบียบทางสังคม ความแตกต่างทางสังคม รวมถึงการประยุกต์ใช้แนวความคิดทาง สังคมวิทยาในการศึกษาและอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา การเปลี่ยนแปลงสังคมและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ทางสังคมในอนาคต

  Definition, scope, research methodology and principles of sociology, disciplines of society, social organization, cultures, social differences, the application of sociological concepts in a study, and the explanation of social phenomena

  Self enrolment: 262102 General Knowledge of  Sociology (ภาคเรียนที่ 1/2557)
 • ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย การจัดระเบียบและโครงสร้างสังคม ความสำคัญ หน้าที่และบทบาทของสถาบันต่างๆในสังคมไทย เช่น สถาบันครอบครัว  สถาบันการเมืองการปกครอง  สถาบันเศรษฐกิจ   สถาบันการศึกษา  และสถาบันศาสนา  เป็นต้น  รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของสังคมไทย และแนวทางการอยู่รอดของสังคมไทย

  General characteristics of Thai society, social arrangement and social structure; importance, duties and roles of different institutions that comprise Thai society, e.g. family, politics and government, economy, education, and religion, etc; includes analytical studies on problems and issues of economy, society, and security of Thai society; and guidelines for the continued survival of Thai society

  Self enrolment: 262213 Thai Society and Culture สังคมและวัฒนธรรมไทย (ภาคเรียนที่ 1/2557)