• -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ประกาศ! 

  เรียน อาจารย์ บุคลากรและนิสิตทุกท่าน

          ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (BUU LMS: http://lms.buu.ac.th) เพื่อให้การทำงานของระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
          ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จะปิดปรับปรุงระบบ LMS ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • วิดีโอแนะนำบริการ
  ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน
  วิดีโอ 8 สิ่งที่นิสิตควรรู้
  ก่อนการเข้าใช้งานระบบ BUU LMS
  ผลิตโดย : นางสาวจุฑามาศ โพนเมืองหล้า
  ควบคุมการผลิต : ทีมนวัตกรรมการเรียนการสอน
  ผลิตโดย : ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน
 • ติดต่อสอบถาม ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน
  ได้ที่ e-learning@buu.ac.th
  โทรศัพท์ 0-3810-2795 

  (ติดต่อได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30
  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)