ประกาศปิดระบบ BuuLms (ระบบเก่า)

ตั้งแต่ สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 
อาจารย์ท่านใดที่ต้องการเปิดรายวิชาในระบบ สามารถดำเนินการเปิดรายวิชาในระบบใหม่ได้ที่ http://lmsnew.buu.ac.th

 • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ประกาศ! 

  เรียน อาจารย์ บุคลากรและนิสิตทุกท่าน 
         
   ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้ให้บริการระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (BUU LMS) เพื่อให้อาจารย์นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทั้งหมด ๑,๘๒๙ รายวิชา จากการให้บริการดังกล่าว พบว่าพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลเริ่มน้อยลง ประกอบกับระบบ LMS มีการปรับปรุงเวอร์ชันใหม่ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้สำนักคอมพิวเตอร์ ต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (BUU LMS)

            ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปิดระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (BUU LMS) เพื่อปรับปรุงเวอร์ชันและสำรองข้อมูลออกจากเครื่องแม่ข่ายเดิม ในวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๒๔.๐๐ น. และจะรีบดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ขอให้อาจารย์ที่ต้องการสำรองข้อมูลรายวิชา แจ้งความประสงค์ได้ที่ http://bit.ly/movecourse2561 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน โทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐-๒๗๙๕ อีเมล elearning@buu.ac.th สำนักคอมพิวเตอร์
            ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
     

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    เพิ่มเติม:
                           
   1. หากอาจารย์ต้องการสร้างรายวิชาในระบบฯ เวอร์ชัน 3.4 สามารถสร้างรายวิชาได้ที่ link: http://lmsnew.buu.ac.th
                             2. เลือก Create Course 
                                   2.1 *ชื่อเต็ม ให้ใส่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาคการศึกษาและปีการศึกษา
                                          (999085 การใช้งานระบบ BuuLms 2/2560)
                                         
  ถ้ามีสอนหลายกลุ่มสามารถใส่ชื่อกลุ่มลงไปได้
                                   2.2 *ชื่อย่อรายวิชา ให้ใส่ ตัวย่อตามต้องการ
                                          (BLms999085)
                                   2.3 *ประเภทของรายวิชา ให้ผู้สอนเลือกวิทยาเขต คณะ สาขาวิชา
                                   2.4 *บทคัดย่อของรายวิชา (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)
                                   2.5 *ข้อมูลสนับสนุนเพื่อประกอบการพิจารณาในการขอสร้างรายวิชา สามารถใส่ข้อมูลได้ดังนี้
                                         - ข้อมูลที่ต้องการขอเปิดรายวิชา เช่น ใช้เพื่อการเรียนการสอน
                                         - หรือในกรณีที่มีผู้สอนร่วมพร้อมใส่ email มหาวิทยาลัย ของผู้สอนร่วม
                                            และให้ผู้สอนร่วมดำเนินการ login เข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์การใช้งาน
                                         - หรือในกรณีที่ต้องการคัดลอกข้อมูลรายวิชาเดิม 
                                         เป็นต้น
                             3. คลิกปุ่มขอสร้างรายวิชา

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  หมายเหตุ หากผู้สอนใช้ระบบใหม่ รบกวนผู้สอนแจ้งนิสิตให้เข้าระบบใหม่ ได้ที่ link: http://lmsnew.buu.ac.th

 • วิดีโอแนะนำบริการ
  ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน
  วิดีโอ 8 สิ่งที่นิสิตควรรู้
  ก่อนการเข้าใช้งานระบบ BUU LMS
  ผลิตโดย : นางสาวจุฑามาศ โพนเมืองหล้า
  ควบคุมการผลิต : ทีมนวัตกรรมการเรียนการสอน
  ผลิตโดย : ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน
 • ติดต่อสอบถาม ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน
  ได้ที่ e-learning@buu.ac.th
  โทรศัพท์ 0-3810-2795 

  (ติดต่อได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30
  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)