• -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ประกาศ! 

  เรียน อาจารย์ บุคลากรและนิสิตทุกท่าน   

          ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มีแผนจะดำเนินการปรับปรุงระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU LMS) โดยพัฒนาจาก Moodle เวอร์ชัน 2.4 เป็น Moodle เวอร์ชัน 3.4 เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์ จะทำการย้ายระบบทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน 2561

         ซึ่งคณาจารย์ นิสิต สามารถเข้าใช้งานระบบได้ โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เดียวกันกับการเข้าถึงระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และบริการด้านไอทีของมหาวิทยาลัย ที่ออกให้โดยสำนักคอมพิวเตอร์

          จึิงประกาศเพื่อโปรดทราบ   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    เพิ่มเติม:
                             1. หากอาจารย์ต้องการสร้างรายวิชาในระบบฯ เวอร์ชัน 3.4 สามารถสร้างรายวิชาได้ที่ link: http://lmsnew.buu.ac.th
                             2. เลือก Create Course 
                                   2.1 *ชื่อเต็ม ให้ใส่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาคการศึกษาและปีการศึกษา
                                          (999085 การใช้งานระบบ BuuLms 2/2560)
                                         
  ถ้ามีสอนหลายกลุ่มสามารถใส่ชื่อกลุ่มลงไปได้

                                   2.2 *ชื่อย่อรายวิชา ให้ใส่ ตัวย่อตามต้องการ
                                          (BLms999085)
                                   2.3 *ประเภทของรายวิชา ให้ผู้สอนเลือกวิทยาเขต คณะ สาขาวิชา
                                   2.4 *บทคัดย่อของรายวิชา (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)
                                   2.5 *ข้อมูลสนับสนุนเพื่อประกอบการพิจารณาในการขอสร้างรายวิชา สามารถใส่ข้อมูลได้ดังนี้
                                         - ข้อมูลที่ต้องการขอเปิดรายวิชา เช่น ใช้เพื่อการเรียนการสอน
                                         - หรือในกรณีที่มีผู้สอนร่วมพร้อมใส่ email มหาวิทยาลัย ของผู้สอนร่วม
                                            และให้ผู้สอนร่วมดำเนินการ login เข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์การใช้งาน
                                         - หรือในกรณีที่ต้องการคัดลอกข้อมูลรายวิชาเดิม 
                                         เป็นต้น
                             3. คลิกปุ่มขอสร้างรายวิชา

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  หมายเหตุ หากผู้สอนใช้ระบบใหม่ รบกวนผู้สอนแจ้งนิสิตให้เข้าระบบใหม่ ได้ที่ link: http://lmsnew.buu.ac.th

 • วิดีโอแนะนำบริการ
  ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน
  วิดีโอ 8 สิ่งที่นิสิตควรรู้
  ก่อนการเข้าใช้งานระบบ BUU LMS
  ผลิตโดย : นางสาวจุฑามาศ โพนเมืองหล้า
  ควบคุมการผลิต : ทีมนวัตกรรมการเรียนการสอน
  ผลิตโดย : ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน
 • ติดต่อสอบถาม ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน
  ได้ที่ e-learning@buu.ac.th
  โทรศัพท์ 0-3810-2795 

  (ติดต่อได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30
  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)